Zbornik radova

Zbornik radova 1. međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.

Zbornik će biti poslan na indeksiranje u baze EconLit i EBSCO te druge relevantne baze.

Upute autorima

 

Struktura rada:

 

Na početku rada obvezno je navesti naslov rada, ime autora i akademsku titulu, radno mjesto, naziv ustanove i adresu u kojoj je autor zaposlen te e-mail.

Nakon naslova rada i podataka o autoru ostavljaju se dva retka razmaka iza kojih slijedi sažetak rada (do 800 riječi). Sažetak treba sadržavati kratak opis teme i njenu svrhu, opis pristupa obradi teme te opis glavnih problemskih pitanja. Nakon sažetka ostaviti redak razmaka te navesti ključne riječi i JEL klasifikaciju.

 

Iza sažetka, ključnih riječi i JEL klasifikacije ostaviti redak razmaka te napisati uvod, zatim razraditi tijelo rada, a rad završiti zaključkom. Sve urediti prema niže navedenim tehničkim uputama za pisanje radova.

Naslov rada, podatke o autoru, sažetak i ključne riječi potrebno je na kraju rada napisati i na engleskom jeziku (ukoliko je rad pisan na hrvatskome), odnosno, potrebno ih je napisati na hrvatskome ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku.

Popis literature treba biti na kraju rada, iza zaključka, a može obuhvaćati samo djela na koja se autor poziva u tekstu. Navodi se po abecednom redu prezimena autora, a podatci o djelu moraju biti potpuni, sukladno bibliografskim standardima.

 

Radovi se šalju na email: vimalakademija@gmail.com s naznakom „za Zbornik radova”. Rok za slanje radova je 15. prosinca 2020.

Tehničke upute za pisanje rada:

 

 • Rad treba biti napisan u Microsoft Word programu.
 • Format stranice jest A4. Margine su 2,5 cm.
 • Treba rabiti tip slova Times New Roman i veličinu slova 12 s jednostrukim proredom.
 • Tekst treba biti obostrano poravnan, a paragrafi se odvajaju s jednim redom razmaka.
 • Opseg rada može biti do 10.000 riječi. U dogovoru s Uredničkim odborom, opseg rada može biti i veći.
 • Rad mora biti pisan standardnim jezikom i bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.
 • Naslov rada piše se velikim (štampanim) podebljanim slovima.
 • Imena autora pišu se podebljanim slovima.
 • Naslovi poglavlja, od uvoda do zaključka, trebaju biti podebljani. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima.
 • Podnaslovi mogu ići do treće razine, pišu se podebljano.
 • Slike, tablice i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju biti jasno urađeni te imati naslov, izvor i broj. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima. Naslovi se pišu iznad slike, tablice ili grafikona veličinom slova 12, podebljani. Izvori se pišu ispod slike, tablice ili grafikona veličinom slova 10.
 • Fusnote se rabe samo za objašnjavanje osnovnog teksta, a ne za navođenje izvora literature.
 • Literatura se u tekstu referira stavljanjem u zagrade, a piše se prezime autora i godina izdanja, primjerice: (Samuelson, 2011), a u slučaju citata navodi se još i broj stranice (Samuelson, 2011:78). Svaka bilješka navodi se kao i prvi put. Ako je riječ o dvoje autora, oba prezimena navode se u zagradama (Franc i Barišić, 2020), a ako ih je troje i više, navodi se samo prvi autor: (Samuelson et al., 2011).
 • Svaka referenca mora se navesti u popisu literature.
 • Ne označavati posebno neke riječi u radu, dijelove rada i slično podebljanjem, kosim slovima ili nekim drugim oblikovanjem.

 

Primjeri citiranja:

 

Knjige:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov. Mjesto izdavanja: ime izdavača. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom. Ako je više radova istog autora objavljeno iste godine, uz godinu se rabe oznake „a, b, c“..)

van Eekelen, W. (2020). Rural Development in Practice. Oxon: Routledge.

 

Poglavlja u knjigama/radovi u zbornicima radova:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov poglavlja. U: Naslov knjige, prezime, inicijali imena autora/urednika (ur.). Mjesto izdavanja: izdavač, stranice. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

Shisanya, C. A. (2018). Natural Resource Management. U: Rural Development Planning in Africa, Khayesi, M. (ed.). New York: Palgrave Macmillan US, 17-51.

 

Članci u časopisima:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov članka. Naziv časopisa, volumen (broj), stranice rada. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

Blowers, A., Boersema, J., Martin, A. (2012). Is sustainable development sustainable? Journal of Integrative Environmental Sciences, 9 (1), 1-8.

 

Doktorske disertacije ili magistarski radovi:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov rada, vrsta rada. Mjesto i institucija gdje je rad obranjen.

Stachowicz, M. (2001). Classification and Evaluation of Life Cycle Assessment Tools, MS Thesis. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, Faculty of Process and Environmental Engineering.

 

Serije članaka/službene publikacije:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Vrsta rada i broj. Institucija/izdavač/časopis.

Faber, B., Gaubert, C. (2018). Tourism and Economic Development: Evidence from Mexico’s Coastline. NBER Working Paper No. 22300. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 

Internetski izvori:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Institucija/izdavač/časopis/…(online). Dostupno na:  internet adresa te datum pristupanja u zagradi. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

UN Chronicle (2014). Goal 14 – Conserve and Sustainably Use Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development (online). Dostupno na: http://unchronicle.un.org/article/goal-14-conserve-and-sustainably-use-oceans-seas-and-marine-resources-sustainable/ (4.6.2016.).